Jednatel a společník – rozdílné funkce ve společnosti

27.07.2016 Před založením společnosti

Společník

U zrodu společnosti a jejího založení stojí vždy společník. Jako majitel či spolumajitel firmy se stává členem valné hromady, tedy nejvyššího orgánu obchodní společnosti. Ta mimo jiné volí další významou osobu firemní struktury, jednatele. Právem společníka je na valné hromadě nejen hlasovat, ale rovněž vznášet dotazy či připomínky k vedení společnosti.

Jednatel

Jak již bylo uvedeno výše, o zvolení jednatele/jednatelů rozhoduje valná hromada. Ti se volí z řad společníků nebo dalších fyzických osob. Dle velikosti společnosti volí valná hromada jednoho či více jednatelů.

V menších firmách může být společník (majitel) a jednatel jedna osoba. Zvolením se stává statutárním orgánem společnosti. Dle zákona odpovědně řídí nebo se podílí na řízení hospodářské činnosti firmy a dbá na řádné zajištění vedení evidence a účetnictví. Dále odpovídá za zajištění evidence společníků a jejich pravidelné informování o záležitostech společnosti. Aby se fyzická osoba mohla ucházet o pozici jednatele, musí splňovat některé podmínky dle zákona:

  • plná způsobilost k právním úkonům
  • dosažení věku 18 let
  • bezúhonnost

Jednatel, sám jedná jménem společnosti, podepisuje smlouvy, rozhoduje o finančních záležitostech. Obchodní zákoník uvádí, že jednat jménem společnosti mohou všichni jednatelé samostatně, pokud není stanoveno ve společenské smlouvě nebo stanovách společnosti jinak. Zde je rovněž možné omezit některá oprávnění jednatelů.

Má-li společnost více jednatelů je nutné u obchodních rozhodnutí souhlasné stanovisko jejich většiny, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Přesto, že fyzická osoba splňuje předpoklady pro zvolení jednatelem, existují i překážky, které tuto možnost znemožňují. Ty blíže specifikuje Živnostenský zákon v §8, který říká, že podnikání nemůže provozovat fyzická či právnická osoba:

  • na kterou byl vyhlášen konkurs
  • na kterou byl zamítnut insolvenční návrh z důvodu nedostatku prostředků k úhradě insolvečního řízení
  • které byl prostřednictvím soudu nebo správního orgánu uložen trest nebo sankce zákazu činnosti ve stejném nebo příbuzném oboru
  • které bylo zrušeno živnostenské oprávnění

Dle Obchodního zákoníku jsou tu ještě další omezení pro jednatele vyplývající z jeho funkce, a tím je zákaz činnosti ve stejném nebo podobném oboru.

Pokud potřebujete informaci o osobách jmenovaných do funkce jednatelů konkrétní společnosti, naleznete je v obchodním rejstříku spolu s dalšími informacemi.

Co se týká vedení společnosti, nemůžeme za Vás vyřešit úplně vše, ale v případě využití nabídky našich služeb Vám můžeme pomoci se spoustou záležitostí, např. týkající se dosazení jednatele, společníka či vedení účetnictví.

Kontaktujte nás přes poptávkový formulář nebo prostřednictvím telefonního kontaktu či osobně

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek