Notářský zápis – vysvětlení pojmu a specifika této listiny

23.11.2016 Novinky

Za notářský zápis považujeme notářem oficiálně sepsanou listinu týkající se právního úkonu, která splňuje zákonné podmínky a má podobu veřejné listiny.

Celou oblast upravující notářství a jeho výkon upravuje tzv. Notářský řád č. 358/1992 Sb., který se mj. zabývá specifikace pozice notáře a výkon jeho činností, informace k notářské komoře, odměny atd.

A jakých činností se poskytování notářských služeb týká? Můžeme mezi ně zahrnout právní poradenství a zastupování během jednání fyzických i právnických osob nebo během jejich jednání s orgány veřejné moci, dále sepisování právních listin, mezi něž patří i notářský zápis, vykonávání správy majetku apod.

Výkon, který provádí notář je vázán mnoha pravidly a předpisy. Při své práci se musí řídit pokyny klienta, nicméně nesmí jednat protizákonně. Od smlouvy s klientemsmí odstoupit pouze v jasně definovaných přídech a musí o tomto kroku provést zápis. Je povinnen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se během jednání dozvídá od svých klientů.

A co musí notářský zápis obsahovat, stanovuje §63 Notářského řádu. Jedná se o:

 • určení místa a data jednání
 • jméno, příjmení a adresa sídla notáře provádějící úkon
 • jasná specifikace, bydliště a datum narození účastníků jednání, popř. jejich zástupců, svědků, důvěrníků a trlumočníků; v případě, že účastníka zastupuje právnická osoba, musí být uveden její název, sídlo a IČO
 • prohlášení o samostatném rozhodnutí účastníků a prokázání jejich totožnosti.
 • obsah jednání
 • podpisy účastníků, notáře a jeho razítko

Notářský zápis musí být sepsán v českém jazyce. Pokud se jednání účastní někdo, kdo jazyk nezná, musí být přítomen i tlumočník, který však musí být nezávislý a nesmí být ve věci angažován. Také jeho přítomnost musí být v notářském zápisu potvrzena a pokud notář či jeho pracovník hovoří jazykem účastníka, není přítomnost tlumočníka vyžadována. Nicméně, notářský zápis musí být přetlumočen a účastník musí srozumění stvrdit svým podpisem.

Další variantou notářského zápisu je zápis o rozhodnutí právnické osoby. Notářským zápisem se stvrzují jejich jednání a notář stvrzuje jejich uskutečnění, obsah, soulad s právními předisy a závěr z jednání.

Dle podmínek § 80 musí notářský zápis z jednání právnických osob např. obsahovat:

 • jméno a příjmení notáře
 • sídlo notáře
 • datum a místo sepsání zápisu
 • název právnické osoby, IČO a označení zástupce, právnické osoby, která jedná
 • informaci o způsobu ověření existence právnické osoby a oprávnění účastníka za společnost jednat a způsob ověření totožnosti ostatních účastníků
 • v případě účasti tlumočníka či jiných aktérů jednání je nutné zaznamenat jejich osobní údaje a bydliště
 • závěr z jednání
 • podpis a razítko notáře.

Dle Notářského řádu musí právnická osoba předložit nejpozději do 5 pracovních dnů před jednáním aktuální výpis z obchodního rejstříku, zakladatelské dokumenty, doklady o případných změnách ve společnosti, které nejsou dosud zapsány v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby atd. O všech doložených dokumentech je v notářském zápisu proveden záznam.

Pokud hledáte služby spolehlivého notáře i naše společnost je Vám schopna zajistit vše potřebné. Obraťte se na nás osobně, telefonicky či prostřednictvím našich webových stránek. Krédem naší společnosti je udělat maximum pro zákazníkovu spokojenost.

Novinky z našeho blogu

25.11.2020

ZVŘ nově obsahuje ustanovení, které umožňuje zrušení bez likvidace nekontaktních obchodních korporací. Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a…

Celý článek
24.11.2020

Další navrhované změny novely zákona o daních z příjmu. Co přináší zrušení superhrubé mzdy? Během své poslední schůze odsouhlasila Poslanecká sněmovna…

Celý článek
23.11.2020

Rychlý přehled, jak funguje zpětné uplatnění daňových ztrát. Jak funguje zpětné uplatnění? Jako jedno z mnoha vládních opatření v boji proti koronaviru…

Celý článek
20.11.2020

Podmínky, které musí právnické osoby splnit, pokud chtějí převod podílu v obchodních korporacích osvobodit od daně z příjmu. Co je potřeba splnit pro…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace