Skutečný majitel po novele AML zákona

28.02.2017 Novinky

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AML zákon“) a některé další zákony, např. rejstříkový zákon.

Novela zákona implementující tzv. čtvrtou směrnici o AML mění především definici skutečného majitele, která obsahuje materiální a formální znaky.

Materiálním znakem je, že se jedná o fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo právním uspořádání bez právní osobnosti.

Formálním znakem se rozumí, že fyzická osoba disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo disponuje více než 25 % podílem na základním kapitálu nebo je příjemcem alespoň 25 % zisku. Jedná se však pouze o vyvratitelnou domněnku, tzn., že ne vždy při překročení 25 % hranice se musí jednat o skutečného majitele. Rozhodující je materiální znak.

V případě, že takto není skutečný majitel zjistitelný, platí právní fikce, že skutečným majitelem je statutární orgán nebo osoba v podobném postavení.

Pro úplnost je nutné doplnit, že podobná úprava se nevztahuje pouze na obchodní společnosti, ale i na další právnické osoby a svěřenské fondy.

Právnické osoby a svěřenské fondy budou muset napříště schraňovat údaje o totožnosti skutečného majitele a to i 10 let po té, co jím osoba přestane být.

Kromě výše uvedeného novela přináší i změny rejstříkového zákona. Rejstříkové soudy povedou neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Změny rejstříkového zákona nabydou účinnosti k 1. 1. 2018.

Zdroj:    http://www.epravo.cz/top/clanky/osoba-skutecneho-majitele-po-novele-aml-zakona-104850.html

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek