Svěřenský fond – vysvětlení pojmu, jeho druhy a výhody

25.08.2016 Novinky

Svěřenský fond je definován a popsán Zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná se o část majetku zakladatele, kterou za konkrétním účelem vyčlení ze svého a předá správci. Ten se musí mluvně zavázat k jeho spravování. Majetek již dále nebude ve vlastnictví zakladatele, nicméně i nadále má nad ním kontrolu a může ho tak chrátnit před případným znehodnocením, exekucemi, apod. K tomu přispívá i fakt, že přestože majetek již není v jeho vlastnictví, může funkci správce i nadále vykonávat původní majitel.

Svěřenský fond může vytvořit, jak fyzická, tak právnická osoba, která se jeho vyčleněním stává zakladatelem. Vše je podloženo smlouvou nebo závětí, která definuje účel vytvoření fondu, specifikuje zakladatele, správce i obmyšleného. Rovněž by zde měla být stanovena doba, po kterou má být svěřenský fond zřízen.

Majetek převedený do svěřenského fondu může mít podobu movitých věcí, uměleckých děl, obchodních podílů, cenných papírů apod.

Co se týká daňových povinností, vede svěřenský fond účetnictví a je plátcem daně z příjmů právnických osob.

Osoby figurující v problematice svěřenských fondů:

  1. zakladatelem je fyzická či právnická osoba, která vyčlení svůj majetek a definuje činnost i funkci fondu, správce i obmyšleného
  2. obmyšlený je definován zakladatelem a spolu s ním může vykonávat dohled nad sveřenským fondem; je příjemcem plnění v případě, a to v případě, že jsou splněny podmínky ve statutu fondu
  3. správcem může být i zakladatel fondu, popřípadě jakýkoliv svéprávný člověk, popř. právnická osoba; je jmenován a odvoláván zakladatelem.

Druhy svěřenských fondů

Svěřenský fond můžeme rozdělit na:

  1. soukromý – slouží ku prospěchu konkrétní osoby nebo na její památku; §1449 dále uvádí, že může být zřízen za účelem investování pro dosažení zisku.
  2. veřejně prospěšný – nemůže být zřizován za účelem dosahování zisku

Výhody

Výhodou svěřenského fondu je, že jej nikdo nevlastní. V případě, že se jedná o typ majetku, který musí být zapsán v kterémkoliv zákonném registru, je registrován pod jménem správce, nikoliv zakladatele. Jeho jméno tedy zůstává v anonymitě.

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond vzniká přijmutím funkce svěřenského správce, či úmrtím zakladatele, pokud byl zřízen pro případ smrti. Při vzniku musí mít svěřenský fond své specifické označení a zároveň obsahovat slova „svěřenský fond“.

Zánik svěřenského fondu

Zánik svěřenského fondu následuje po konkrétních situacích:

  1. v případě uplynutí doby, po kterou měl být fond zřízen
  2. splnil-li účel
  3. na základě rozhodnutí soudu

Po jeho zániku je majetek vydán obmyšlenému, pokud na něj má právo. Pokud tomu tak není a není určena osoba, které by majetek připadl, je předán do vlastnictví státu.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek